Historie České astronomické společnosti

Nušlova cena

 

Cena Františka Nušla je určena k ocenění významných osobností za jejich celoživotní vědeckou, odbornou, pedagogickou, popularizační nebo organizační práci v astronomii a příbuzných vědách. Cena byla udělována v letech 1938-1949, k jejímu obnovení došlo symbolicky po padesátileté přestávce v roce 1999.
 
František Nušl
 Držitelé Nušlovy ceny
 rok  držitel  narození / úmrtí  poznámka
 1938  Ing. Karel Čacký 22.8.1898 / 10.1.1973  
 1939  RNDr. Antonín Bečvář 10.6.1901 / 10.1.1965  
 1940  RNDr. Vladimír Guth 3.2.1905 / 24.6.1980  
 JUC. Jan Kvíčala 15.1.1913 / 25.2.1972  
 Ing. Jan Štěpánek 5.1.1901 / ?  
 Alois Vrátník 19.11.1911 / ? 1992  
 1941  Josef Klepešta 4.6.1895 / 12.7.1976  
 1942  Jindřich Zeman 31.1.1894 / 18.11.1978  
 1943  Karel Anděl 28.12.1884 / 17.3.1948  
 1944  Ing. Viktor Rolčík 12.3.1885 / 29.8.1954  
 1945  Bedřich Čurda - Lipovský 20.11.1893 / 29.8.1954  
 1946  Ludmila Pajdušáková    ??
 1947  Ing. Vilém Gajdušek 16.4.1895 / 22.1.1977  
 1948  Karel Novák 24.11.1887 / 11.6.1958  
 1949  Luisa Landová - Štychová 31.1.1885 / 31.8.1969  
 1952  Alois Peřina 27.7.1907 / 14.12.1976  
       
 1999  Doc. RNDr. Luboš Perek, Dr.Sc., Dr.h.c. 26.7.1919  
 2000  Prof. RNDr. Miroslav J. Plavec, DrSc. 7.10.1925  
 2001  RNDr. Ladislav Křivský, CSc. 8.12.1925  
 2002  Doc. Zdeněk Švestka 30.9.1925  
 2003  Doc. RNDr. Josip Kleczek, Dr.Sc. 22.2.1923  
Seznam zpracoval Štěpán Kovář, Jiří Grygar, Petr Bartoš
 
Statut Ceny Františka Nušla
1. Cenu Františka Nušla (1867-1951) - dále jen Cenu - uděluje Česká astronomická společnost. Cena byla udělována v letech 1938-1949, poté bylo její předávání přerušeno. Tímto statutem dochází k obnovení Ceny v nové podobě.
2. Cena Františka Nušla je určena k ocenění významných osobností za jejich celoživotní vědeckou, odbornou, pedagogickou, popularizační nebo organizační práci v astronomii a příbuzných vědách. 
3. Cena se uděluje nejvýše jednou v roce, nejpozději k výročí narození prof. Nušla (3. prosince). 
4. Při udělení Ceny je laureátovi předán diplom. Je-li laureát ochoten přednést přednášku o svém díle nebo na jiné zvolené téma, je to vítáno. 
5. Návrhy na udělení Ceny podávají obvykle výbory poboček a sekcí ČAS, jsou však přípustné i návrhy jednotlivých členů ČAS. Nejzazší termín k podání návrhů pro daný rok je 30. duben. 
6. K posouzení návrhů jmenuje předseda ČAS tříčlennou komisi, jejímž předsedou je on sám. Dalšími členy jsou člen výkonného výboru ČAS, pověřený správou Ceny a vybraný astronom vhodné specializace podle došlých nominací. Komise projedná došlé návrhy do jednoho měsíce po svém ustavení a dá doporučení výkonnému výboru ČAS. Jednání komise může mít korespondenční podobu. 
7. Výkonný výboru ČAS na své nejbližší schůzi návrh komise schválí nebo zamítne. Nesouhlasí-li výkonný výbor ČAS s doporučením komise, může komise navrhnout na Cenu jiného kandidáta, případně znovu zdůvodnit svůj původní návrh. Rozhodnutí výkonného výboru ČAS o druhém návrhu je konečné. 
8. Cena se v daném roce uděluje nejvýše jednomu člověku. Dělení Ceny je výjimečně možné jen v případě, jestliže kandidáti po významnou dobu intenzívně spolupracovali. Výkonný výbor ČAS může podle povahy předložených nominací rozhodnout i o tom, že Cena v daném roce nebude udělena. 
9. Při prvním předání Ceny po jejím obnovení budou přečtena jména všech dosavadních laureátů Ceny.

Tento statut byl schválen výkonným výborem ČAS na jeho zasedání dne 27. ledna 1999.