Historie hvězdáren

      
Lidová hvězdárna Vlašim
Lidová hvězdárna byla slavnostně otevřena 13.5.1961 u příležitosti 40. výročí založení KSČ. Hvězdárna byla postavena na jižní straně Vlašimi směrem na Kondrac asi 2 km od středu města v krásném prostředí krajiny pod Blaníkem obklopena zahradou.
Historie astronomie ve Vlašimi však nezačíná tímto datem. V září roku 1953 byl založen astronomický kroužek sdruženého závodního klubu Blaník - Blanických strojíren. Výsledkem aktivní práce tohoto kroužku bylo rozhodnutí o stavbě lidové hvězdárny. Stavba byla zahájena 9.5.1958 jako akce "Z". Po třech letech obětavé a neúnavné práce tak mohla být hvězdárna zpřístupněna veřejnosti.
Hvězdárna je vybavena přednáškovou místností pro 60 osob, fotokomorou, pozorovací plošinou na střeše a pětimetrovou kopulí. Hlavním přístrojem hvězdárny je dalekohled Newton 300/1580, se zrcadlem od pana Ryndy ze Slezské Ostravy. Dále jsou zde k disposici refraktor Zeiss 150/2250, koronograf Zeiss 80/1200, celooblohová komora, astrokomora Xenar a Binar 25 x 100. Montáž dalekohledu je paralaktická vidlicová s ručním i elektrickým pohonem.
Hlavní těžiště práce vlašimské hvězdárny spočívá v osvětové a propagátorské činnosti pro velmi široké okolí. Stranou nezůstává ani odborná činnost. Od roku 1978 spolupracuje s AÚ ČSAV v Ondřejově v oblasti sledování Slunce ( Fotosferex). Podílí se rovněž na celonárodním úkolu sledování sluneční činnosti.
  Koncem roku 1991 dochází k založení Vlašimské astronomické společnosti "VAS", jejíž hlavním úkolem bylo zachování a další rozvoj vlašimské hvězdárny. Jedným z cílů VAS bylo převedení hvězdárny a přilehlých pozemků do správy obce, avšak veškeré snahy byly neúspěšné. Černým obdobím v bohaté hystorií hvězdárny bylo 1.7.1992 - 3.9.1996 kdy došlo k pronájmutí hvězdárny podnikateli Václavu Hlaváčkovi. V tomto období probíhá likvidace hvězdárn. Část vybavení je rozprodána nebo zničena. Prostory hvězdárny sloužily jako kanceláře a skladiště a v kopuli spal pes. Na základě několika správních řízení vedených státními organy proti nájemci dochází k vypovězení nájemní smlouvy a objekt je i s přilehlým pozemkem odprodán městu Vlašim. Po usilovné, materiálně a finančně velmi náročné práci členů VAS dochází k obnově hvězdárny a její činnosti. Slavnostního znovuotevření 31.5.1997 se zúčastnili představitelé města, okresního úřadu, místní podnikatelé a zástupci českých astronomů. Od 1.1.1997 je hvězdárna v pronájmu Vlašimské astronomické společnosti.
Napsali o sobě:
Vlašimská hvězdárna byla postavena vlašimskými občany v roce 1961 v Akci Z a pod hlavičkou tehdejšího Závodního klubu ROH Blanických strojíren úspěšně rozvíjela svoji činnost až do léta roku 1992. Během třiceti let proběhlo svépomocí několik rekonstrukčních prací, byla přistavěna samostatná radioastronomická buňka pro vědecké přístroje, instalovány paraboly radiointerferometru, vybudováno parkoviště, činnost dobrovolníků ze zaměřila na vědecký výzkum. Hybnou silou budování hvězdárny a bohaté činnosti v následujích letech byl Jan Zajíc (*1910).
Koncem roku 1991 bylo založeno občanské sdružení Vlašimská astronomická společnost (dále jen VAS), jejíž hlavním úkolem je zachování a rozvoj činnosti vlašimské hvězdárny, propagace a popularizace astronomie a ostatních vědních oborů mezi širokou veřejností, zejména mezi mládeží. Úsilí o převod hvězdárny a přilehlého pozemku  do majetku obce bylo zpočátku neúspěšné. Masivní protestní kampaň mezi občany Vlašimi, orgány města a okresu i v celostátních sdělovacích prostředcích a protesty profesionálů v oboru astronomie, kteří dosavadní činnost hvězdárny znali a velmi kladně hodnotili, byly neúčinné.
V období od 1.7.1992 do 3.9.1996 byla hvězdárna tehdejším vlastníkem (Podniková odborová rada S&B a.s. a BS s.p.) pronajata soukromému podnikateli Václavu Hlaváčkovi, což znamenalo likvidaci dosavadní činnosti. Většina inventáře byla z objektu odvezena a rozprodána, přednáškový sál hvězdárny sloužil jako kancelář, zbytek objektu a přilehlý pozemek jako sklad materiálu, v kopuli hvězdárny žil pes. Přístroje a optika nebyly udržovány, v mnohém byly i nenahraditelně záměrně zničeny. Pozemek byl zdevastován.
Na základě několika správních řízeních vedených státními orgány proti nájemci, který nedodržoval základní předpisy (nakládání s odpady apod.), mu byla odborovou organizací vypovězena smlouva o nájmu a objekt, příslušenství a pozemek odprodán Městu Vlašim. První vlaštovkou obnovení činnosti bylo veřejné pozorování částečného zatmění Slunce 12. října 1996. Uvedení hvězdárny do původního stavu a zpřístupnění si vyžádalo nemalé materiální i finanční prostředky a pracovní nasazení členů Vlašimské astronomické společnosti a dalších příznivců vlašimské astronomie. Slavnostní znovuotevření hvězdárny proběhlo 31.5.1997 za přítomnosti představitelů města, okresního úřadu, místních podnikatelů a zástupců české astronomie. Od 1.1.1997 má hvězdárnu v pronájmu Vlašimská astronomická společnost.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.