Historie hvězdáren

      
Báňská měřická základna VŠB, Ostrava
V letech 1972 - 1973 byl vypracován návrh na zřízení pozorovací stanice pro vědecko-odborné práce, pro pedagogickou činnost v rámci VŠB a pro všeobecnou popularizační činnost. Návrh na vybudování “Astronomicko-geodetické a geofyzikální základny” byl schválen v lednu 1974 pod pracovním názvem AGGZ. Pro stavbu bylo vybráno místo na severozápadním okraji Ostravy-Poruby. Výstavba probíhala na základě smlouvy, mezi tehdejším OŘ OKD, VŠB a ObNV O.-Poruba, o sdružení činností a prostředků při výstavbě a provozu AGGZ. Celé zařízení bylo uvedeno do provozu 15. 10. 1980 a jeho provozovatelem se stala VŠB.
Jak vyplývá ze smlouvy, uživateli zařízení se stali VŠB, GŘ OKD a MNV Ostrava s ObNV Ostrava-Poruba.

Organizační rozdělení BMZ:
Oddělení důlního měřictví: podílí se na řešení státních úkolů ČSAV a spolupracuje s VŠB katedrou důlního měřictví. Jeho součástí je také speciální měřická věž o výšce 38 m.
Oddělení hornické geofyziky se seizmickou stanicí: toto pracoviště se podílí na řešení státních úkolů z oboru geofyziky ve vztahu k hornické činnosti. V rámci oddělení pracuje seizmická stanice OKP ( Ostrava - Krásné Pole)., které je součástí sítě seizmických stanic I. řádu v České republice a současně slouží jako opěrná stanice při sledování seizmické aktivity a problematice sledování otřesových jevů v OKR.
Hvězdárna a planetárium: V prostorách planetária a přednáškového sálu jsou předváděné vzdělávací, kulturně výchovné a popularizační programy. Jde především o doplňkovou výuku pro školní zařízení a programy pro nejširší veřejnost. Témata přednášek a školení se neomezují jen na astronomii a kosmonautiku. Jsou zde také konána pravidelná pozorování hvězdné oblohy pro veřejnost.

Napsali o sobě:
Kronika Hvězdárny a planetária Johanna Palisy v Ostravě 
Text byl vydán u příležitosti oslav 20. výročí založení v říjnu 2000 

Rok 1980 
Stavba planetária, která byla započata v roce 1979, se chýlí ke konci. Probíhají dokončovací stavební úpravy (elektřina, podlahové krytiny, obklady). V sále planetária dokončují technici firmy CARL ZEISS JENA instalaci přístroje planetária RFP DP-Space Master a jeho příslušenství. Je připravován první audiovizuální program pro slavnostní uvedení planetária do provozu. 
Dne 15. Října 1980 bylo planetárium slavnostně otevřeno a zpřístupněno prvním návštěvníkům. Pozvaní hosté shlédli program “Technické možnosti planetária” (autorem byl RNDr. Zdeněk Okáč z brněnského planetária) a prohlédli si hvězdárnu. 
Vybavení planetária činil jen samotný projekční přístroj - planetárium RFP DP - v té době nejmodernější typ v Československu  - a 100 židlí. Ostatní prostory nutné k zajištění pravidelných návštěv škol a veřejnosti (šatny, pokladna, přednáškový sál, promítací kabina) nebyly dokončeny ani vybaveny potřebným zařízením a technikou. Proto byla činnost planetária od počátku omezena na zkušební provoz. Exkurze probíhaly formou hromadných návštěv pracovníků různých organizací a závodů. Pro  školy nebylo planetárium zatím zpřístupněno. Protože planetárium bylo součástí Báňské měřické základny (dále jen BMZ), první návštěvníci si prohlíželi celé pracoviště - oddělení důlního měřictví i seismickou stanici. Do konce roku 1980 se exkurzí zúčastnilo 736 osob. Počet pracovníků planetária byl naprosto nedostatečný: od 1. 9. 1980 zajišťovali činnost v planetáriu učitelka ZŠ Lenka Hrdličková, pracovnice ObKS Poruba a správce BMZ Stanislav Hrdlička, pracovník VŠB. 1. 11. 1980 nastoupil Ing. Jiří Neuwirt, absolvent ČVUT Brno, který se stal na 4/8 úvazek vedoucím planetária a na zbytek úvazku pracoval v oddělení důlního měřictví. 10. 12. Byl do planetária přijat další zaměstnanec ObKS Poruba Aleš Banet,  vyučený  optik,  který  se  měl  starat  i  o  provoz  hvězdárny.  Činost BMZ  a  tedy i planetária řídila “Koordinační rada”, složená ze zástupců organizací, které se na výstavbě BMZ podílely. Za OKD GŘ Ing. Jaroslav Ondruš, za VŠB Doc. Ing. Antonín Malíř, CSc. A za NVO - ObNV Poruba Ing. Sasín. 

Rok 1981 
V planetáriu a na hvězdárně probíhá dále zkušební provoz. Pozornost je zaměřena hlavně na dokončení interiérů přednáškového sálu, promítací kabiny, fotokomory, knihovny, pokladny a šaten, na vybavení pracoviště nábytkem, přístroji, zařízením a materiály nezbytnými pro provoz a tvorbu nových programů. 
Planetárium bylo v tomto roce v provozu 395 hodin (zkušební provoz, nahrávání programů), 70 exkurzí se zúčastnilo 2200 osob. Pro školy byly dokončeny a nahrány 2 pořady: Pohled ke hvězdám a Naše Země v prostoru a čase. Nahrávání probíhalo na oddělení didaktických služeb VŠB. 
Personální obsazení však zůstává téměř stejné - vedoucí planetária na 4/8 pracovní úvazek (Ing. Neuwirt, dva  lektoři  ObKS  Poruba  (L.  Hrdličková,  A.  Banet).  Opravy  a  údržbu planetária zajišťuje správce Stanislav Hrdlička. 
Koordinační rada zpracovala “Návrh vzdělávacího a odborného programu” Ing. Bohumila Malečka a časový snímek týdenního programu HaP a doporučila zahájení pravidelného provozu po dokončení interiérů, technického vybavení a po zajištění tohoto obsazení: 
  - 1 vedoucí planetária + 4 pracovníci - lektoři, 
  - 1 elektronik + 1 optik - jemný mechanik, 
  - 1 demonstrátor - promítač, fotograf, 
  - 1 pracovnice pro propagaci, 
  - 1 administrativní pracovnice, 
  - 1 pokladní, 2 uklízečky, 2 šatnářky - uvaděčky, celkem tedy 15 osob. 

Rok 1982 
Zkušební provoz pro organizované návštěvy se rozšířil o školní exkurze a skupiny pedagogů. Cílem bylo ověření možností provozu pro školy do budoucna a seznámení pedagogů s planetáriem a jeho využitím ve výuce. Akce pro školy byly pořádány ve spolupráci s MěPS Ostrava. 
Planetárium bylo v provozu 410 hodin (zkušební provoz, nahrávání impulsů, opravy). Během roku proběhlo celkem 145 exkurzí jichž se zúčastnilo 6 890 osob. Z toho bylo 37 exkurzí pro učitele a žáky ZŠ (290 pedagogů a 2 450 žáků), 23 exkurzí pro studenty gymnázií a VŠ (1 650 osob) a 85 ostatních exkurzí (2 500 osob). Program v planetáriu byl doplněn prohlídkou hvězdárny nebo promítáním populárně naučných filmů. 

Rok 1983 
I v tomto roce dále probíhá v planetáriu a hvězdárně zkušební provoz. Interiéry chodeb a šaten byly sice dokončeny, promítací kabina  přednáškový sál byly vybaveny nejpotřebnějším zařízením, na hvězdárně bylo doplněno přístrojové vybavení o další dalekohledy a příslušenství coudé refraktoru, ale pravidelný denní provoz pro školy a veřejnost nebylo možno zajistit v důsledku trvajících problémů s personálním obsazením. Vedoucí planetária Ing. Neuwirt odjel v dubnu na 8 měsíců služebně do Mongolska, lektor ObKS Aleš Banet v dubnu emigroval, na jeho místo nastoupil v říjnu Alfréd Weidel (úředník). Takže programy v planetáriu zajišťovala po většinu roku lektorka Lenka Hrdličková formou předem smluvených exkurzí pro organizace a školy. Během roku bylo uskutečněno 120 exkurzí, jichž se zúčastnilo 5 800 osob. Koncem června proběhla oprava planetária pracovníky Carl Zeiss Jena. 
Ve spolupráci s ČSVTS a pobočkou ČAS byly uspořádány dva odborné semináře: 
  - 28. dubna - seminář ke Dni kosmonautiky (130 účastníků), 
  - 3.  listopadu - ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem M. Koperníka Brno      “Celonárodní astronomický seminář pro pracovníky hvězdáren a planetárií”    (70 účastníků). Většina našich kolegů z jiných pracovišť se tak poprvé seznámila s ostravským planetáriem. 

Rok 1984 
Provoz v planetáriu a na hvězdárně byl dále zajišťován formou organizovaných návštěv skupin z různých závodů a institucí. Exkurze pro školy byly ve spolupráci s MěPS Ostrava zařazeny do systému “Mládež a kultura”, systému “komplexního působení  na děti a mládež prostředky kultury”. Školám se tak dostalo více informací o planetáriu, veřejnost však byla informována minimálně. Změnil se systém objednávání exkurzí. Místo písemného objednávání, kdy každá žádost o exkurzi musela být schválena ředitelem BMZ a písemně potvrzena, se začalo s pružnějším telefonickým  objednáváním. Ve srovnání s léty 1981 - 1983 se návštěvnost zvýšila čtyřnásobně zřejmě i v souvislosti s větší informovaností škol. Planetárium začaly navštěvovat i školy z přilehlých okresů a ze Slovenska. Během roku bylo uskutečněno 358 exkurzí, kterých se zúčastnilo 24 727 osob, z toho 18 902 dětí ZŠ, SŠ a 5 825 dospělých. Provoz v planetáriu zajišťovali stejně jako v minulých letech pouze 2 lektoři, kteří byli k 1. 1. 1984 převedeni z ObKS Poruba na VŠB (L. Hrdličková, A. Weidel). V případě potřeby vypomáhal při exkurzích Ing. J. Neuwirt. A. Weidel v srpnu 1984 pracovní poměr ukončil a v září nastoupil absolvent gymnázia Pavel Kapoun. 
Pro planetárium byly dokončeny 3 pořady: 
“Vyprávění o sluníčku” (podle knihy Pavla Příhody zpracovala L. Hrdličková),     “Procházka hvězdným vesmírem” (L. Hrdličková) a ruská verze programu      “Technické možnosti planetária” (Ing. J. Neuwirt). 
Programy byly opět nahrávány téměř amatérsky ve studiu didaktického oddělení VŠB za vydatné pomoci pana Josefa Poláka, který zhotovil také několik set nových diapozitivů. Velmi cennou pomoc poskytli ostravskému planetáriu i kolegové z Prahy (Ing. Pavel Příhoda), z Brna (RNDr. Zdeněk Okáč)  a  RNDr.  Hynek  Koutný  z  Opavy.  Všechny  dosud  vytvořené  pořady namluvil herec Stanislav Šárský. 
Na hvězdárně byla nepravidelně sledována sluneční činnost a zakreslovány jevy ve fotosféře. S RNDr. Ladislavem Křivským, Csc. Ze slunečního oddělení AÚ ČSAV v Ondřejově byla projednána možnost zapojení astronomické observatoře BMZ do celostátní sítě pozorovatelské služby Fotosferex. 
25. 10. byl uspořádán astronomický seminář ve spolupráci s pobočkou ČAS Ostrava. 

Rok 1985 
Od 1. 5. 1985 byl zahájen pravidelný provoz pro veřejnost a to ve středu a v sobotu v 16.00 hodin v planetáriu a od 20.00 hodin (21.00) na hvězdárně. V srpnu byl provoz planetária zastaven pro závažnou poruchu až do provedení opravy servisními techniky fy Carl Zeiss Jena v listopadu 1985. Pro školy a veřejnost bylo do srpna zajištěno 237 exkurzí, jichž se zúčastnilo 13 020 osob, z toho 9 590 žáků ZŠ, SŠ a 3 430 dospělých. Provoz v planetáriu zajišťovali do 30. 4. dva lektoři (L. Hrdličková, P. Kapoun). Od 1. 5. Nastoupili do pracovního poměru další dva lektoři: Josef Marek, který se stává zároveň i novým správcem BMZ místo S. Hrdličky (15. 2.  ukončení pracovního poměru na VŠB) a na 4/8 Ivana Michalová (od července 1985 Marková), učitelka ZŠ. Jsou to první lektoři v ostravském planetáriu, kteří mají praktické zkušenosti s astronomií. Jejich zásluhou se rozbíhá i využití hvězdárny k pozorováním pro veřejnost. Ivana Michalová právě dokončuje pomaturitní studium astronomie ve Valašském Meziříčí. Začátkem května nastoupil na oddělení důlního měřictví Ing. Milan Kičmer a zároveň začíná pracovat na 1/4 úvazek jako elektronik planetária. Lenka Hrdličková odchází v září na roční neplacené volno. 
 Mezi  VŠB  a  NVO  je  projednávána  hospodářská  smlouva  o  financování  dalších materiálových potřeb z prostředků NVO - odboru kultury. 

Rok 1986 
V planetáriu a hvězdárně běží pravidelný provoz pro školy i veřejnost. Dosud není vyřešena právní otázka vstupného, pořady stále probíhají zdarma. 
Během roku se exkurzí zúčastnilo celkem 28 886 osob, z toho: 
  - astronomické pozorování pro veřejnost (62 akcí - 1 479 osob), 
  - pořady pro školy (231 akcí - 15 318 osob), 
  - exkurzí s odborným výkladem (189 akcí - 8 860 osob), 
  - filmových pásem (42 akcí - 2 572 osob), 
  - různých jiných akcí (37 - 657 osob). 
V důsledku vážné poruchy na hlavním přístroji planetária a diaprojektorech byl provoz od 23. 4.  do 13. 5. Zastaven. V říjnu byl uskutečněn třídenní seminář pro lektory planetárií z celého Československa. Hlavním pořadatelem byl RNDr. Zdeněk Okáč z Brna. 
V průběhu celého roku natáčela v planetáriu Československá televize Ostrava soutěžní pořad “Všechno za minutu”. Úspěšná spolupráce probíhá s MěDPM Ostrava, který je zřizovatelem astronomického kroužku a klubu. Astronomický klub se pravidelně scházel v prostorách HaP pod vedením manželů Markových. Ti  také organizovali pozorování Halleyovy komety pro veřejnost. Během roku 1986 byl ve spolupráci s odborem kultury MěNV v Ostravě připraven návrh hospodářské smlouvy o spolupráci při popularizační činnosti HaP na BMZ. Návrh předložil nový ředitel BMZ Ing. Ivo Černý, CSc. 
Provoz planetária a hvězdárny zajišťovalo 6 lektorů: 
Josef Marek, Ivana Marková (od července 1986 na plný úvazek), Pavel Kapoun (do 30. 6. 1986), L. Hrdličková (od září 1986), od 1. 4. přichází do planetária na místo lektorky Vlasta Balcarová a v srpnu 1986 nastupuje RNDr. Petr Kucharčík, absolvent Univerzity J. E. Purkyně (dnešní Masarykova univerzita) Brno (Přírodovědecká fakulta, obor fyzika pevných látek). Ten se stává místo Ing. Neuwirta vedoucím planetária.

Rok 1987 
Pro školy a veřejnost bylo uspořádáno 545 akcí, jichž se zúčastnilo 27 740 osob, z toho 22 481 dětí a mládeže a 5 259 dospělých. 
Pro planetárium bylo připraveno 5 nových pořadů: 
  “Kolik je sluníček” (září, pí. Balcarová), 
  “Zimní souhvězdí” (prosinec, PaedDr. Marková), 
  “Sférická astronomie” - text (listopad, pí. Balcarová) 
  “Letní souvězdí” - text (červen, PaedDr. Marková), 
  “Planeta Uran” - text (prosinec, PaedDr. Marková). 
V planetáriu proběhly v květnu a prosinci opravy firmou Carl Zeiss Jena. Většinu závad a poruch nelze odstranit jinak, než opravou dodavatelem, neboť technik (elektronik) dosud není zajištěn. Začala se rozvíjet spolupráce s jinými institucemi:  s hvězdárnou ve Valašském  Meziříčí byl společně organizován astronomický seminář a v květnu astronomický seminář pro pedagogické pracovníky, s pobočkou ČAS v Ostravě byl v říjnu uspořádán astronomický seminář, 
Nahrávky pořadů do planetária byly pořízeny ve spolupráci s Krátkým filmem - studio Prométheus v Ostravě, s HiFi klubem Ostrava a Divadlem hudby Ostrava, 
činnost astronomického klubu a kroužku probíhá ve spolupráci s MěDPM a DK NHKG Ostrava, 
ČsT Ostrava pokračuje během celého roku v natáčení soutěžního pořadu “Všechno za minutu”. 
Pořady v planetáriu uváděli lektoři Vlasta Balcarová, Lenka Hrdličková, Petr Kucharčík, Josef Marek a Ivana Marková. Ivana Marková získává rigorózní zkouškou titul doktorky pedagogických věd (září, Ostrava). Vlasta Balcarová ukončila pomaturitní studium astronomie (květen, Valašské Meziříčí). 

Rok 1988 
Podmínky pro provoz planetária se zlepšují. Po několika letech jednání je konečně uzavřena dohoda o hmotné spolupráci mezi VŠB a MěNV Ostrava. Byl přislíben finanční příspěvek na spotřební materiál. 
 Návštěvnost planetária stoupá, pořadů se zúčastnilo 37 165 osob, z toho 30 175 dětí a mládeže a 6 990 dospělých. 
Pro planetárium byly vytvořeny dva nové pořady: 
 “Planeta Uran zblízka” (PaedDr. I. Marková) a 
 “Hmota a síly ve vesmíru” (L. Hrdličková). 
Během roku byly uspořádány 4 krátké semináře jichž se zúčastnilo 337 osob. Astronomický kroužek na HaP pracoval do konce června. 
Během roku zajišťovalo exkurze v planetáriu 5 lektorů (zaměstnanci VŠB): 
V. Balcarová, L. Hrdličková, J. Marek (do listopadu 1988), PaedDr. I. Marková (do června 1988 - odchod na mateřskou dovolenou), RNDr. P. Kucharčík a 1. 10. nastupuje RNDr. Tomáš Gráf, absolvent Univerzity J. E. Purkyně (dnes Masarykova univerzita) Brno (Přírodovědecká fakulta, obor fyzikální elektronika a optika). Chybí však stále technik (elektronik). V červnu se začalo vybírat vstupné (6,- Kčs planetárium, 3,- Kčs hvězdárna, 3,- Kčs filmové představení). Kumulovanou profesi pokladní - uvaděčka - šatnářka - uklízečka vykonávají paní Hlaváčová, Vašková a Paničová, přijaté a zařazené původně jako uklízečky. Pro rozrůstající se knihovnu BMZ byla přijata knihovnice Jiřina Straková. 

Rok 1989 
V planetáriu běží pravidelně programy pro školy, provoz pro veřejnost je stále omezený na středy a dvě soboty v měsíci. Večerní pozorování na hvězdárně jsou organizována každou středu za pomoci externích spolupracovníků. 
Během roku navštívilo planetárium 36 147 osob, z toho bylo 32 963 dětí a 3 184 dospělých. 
Odborná práce hvězdárny byla zaměřena na Fotosferex a měření okamžiků zákrytů hvězd Měsícem. 
Pro planetárium byly připraveny další nové pořady: 
  “Jarní souhvězdí” (duben, L. Hrdličková), 
  “Martin a hvězda” (červen, V. Balcarová), 
  “Pásmo pohádek” (říjen, V. Balcarová). 
V květnu byla nákladem 1 000 ks vydána první propagační brožura HaP BMZ “Z hlubin Země ke hvězdám”. Text zpracoval RNDr. P. Kucharčík. 
V červenci HaP ve spolupráci s ČSK PSA zorganizovala v prostorách VŠB a BMZ třídenní seminář s mezinárodní účastí na téma “Život ve vesmíru”, jehož se zúčastnilo 166 osob. Přes kolísavou úroveň přednášek jej lze hodnotit jako zdařilý. 
V přednáškovém sále se uskutečnilo 10 přednášek pro členy ČAS z Ostravska. Přednášeli např. Doc. RNDr. Josef Kleczek, DrSc., RNDr. Jiří Grygar, CSc., Ing. Bohumil Maleček, CSc., V přednáškovém sále probíhala také setkání Scifi klubu Ostrava. 
Provoz v tomto roce zabezpečovali: 
V. Balcarová, RNDr. T. Gráf, RNDr. P. Kucharčík, PaedDr. I. Marková, Lenka Hrdličková v prosinci přechází na uvolněné místo do knihovny BMZ. V lednu nastupuje technik - elektronik RNDr. Igor Mosler, kterého během firemní opravy v březnu zaškolují přímo pracovníci fy Carl Zeiss Jena. 

Rok 1990 
Podmínky pro provoz planetária a hvězdárny jsou stejné jako v roce 1989. Veškerou činnost a všechna pracovní místa hradí VŠB, NVO poskytl finanční příspěvek na nákup literatury a spotřebního materiálu. 
Planetárium navštívilo 34 112, z toho 30 050 školní mládeže a 4 062 dospělých. Na hvězdárně probíhají každou středu pozorování pro předem ohlášené zájemce z řad AK, ČAS atd., oficiální provoz pro veřejnost však neběží. Odborná činnost byla stále zaměřena na program Fotosferex (124 zákresů sluneční fotosféry) a měření okamžiků zákrytů hvězd Měsícem. 
Pro planetárium přibyly dva nové pořady: 
  “Obloha ve čtyřech ročních obdobích” (říjen, V. Balcarová) a 
  “Indiánský poklad”, který byl převzat výměnou z HaP v Hradci Králové. 
Pro veřejnost během roku přijeli přednášet: 
 RNDr. V. Ullmann, L. Lenža, RNDr. M. Kavan, Ing. B.  Salmachová, Ing. Kičmer,     RNDr. J. Grygar CSc. 
Ve dnech 10. - 12. října pořádá HaP “Celostátní pracovní setkání” pro lektory českých a slovenských planetárií, které je tématicky zaměřeno na tvorbu astronomických pořadů pro školy a veřejnost. 
V říjnu byl zahájen astronomický kurs, jehož se každou středu zúčastňovalo asi 15 osob. Propagace činnosti planetária se dále zlepšuje. Měsíční programy HaP jsou publikovány v denním tisku (NS, Ostravský večerník), v kulturním měsíčníku Sezóna, ve 14-ti deníku 3K a jsou rozesílány do různých organizací. 
K 10. výročí založení HaP byla vydána brožura “Historie ostravské astronomie” (autor RNDr. Kucharčík). 
O provoz HaP se starali 4 lektoři: 
RNDr. P. Kucharčík, RNDr. T. Gráf (od l. 11. na 4/8 úvazku z důvodu studijního pobytu na AsÚ ČSAV v Ondřejově), Ing. Ivo Starostka, který nastoupil 1. 3.  1990 a Vlasta Neuwirtová (dříve Balcarová). Údržbu a opravy planetária a projekční techniky prováděl RNDr. Igor Mosler. Další personální obsazení zůstává stejné jako v minulých letech. 

Rok 1991 
Planetárium navštívilo celkem 36 378 osob, z toho 33 139 dětí a mládeže a 3 239 dospělých. Programy   v planetáriu (540 akcí) shlédlo 23 229 osob, filmových představení (230 pásem) se zúčastnilo 12 239 osob a astronomických pozorování s odborným výkladem (42 akcí) 900 osob. 
V průběhu roku bylo uspořádáno 15 původních astronomických přednášek pro veřejnost, (Dr. Křivský, Dr. Mikulášek, Prof. Vanýsek, Dr. Grygar, Dr. Znojil a další). 
V srpnu HaP pořádala všeobecné astronomické praktikum pro mladé astronomy amatéry. 
Planetárium se začíná orientovat i na ekologicky zaměřené pořady a pořady hudební, prezentované většinou živě. 
V tomto roce je zahájen prodej astronomických publikací a propagačního materiálu. Propagace činnosti probíhá v rozsahu minulého roku. 
Činnost na hvězdárně i nadále probíhá pouze pro předem ohlášené skupiny zájemců o astronomii. 
Pokračuje  odborný program Fotosferex. 
Činnost v tomto roce zajišťovali RNDr. Petr Kucharčík, Vlasta Neuwirtová (pouze do února, pak odešla na mateřskou dovolenou), Mgr. Jiří Holuša (od března za V.N.), Ing. Ivo Starostka, RNDr. Tomáš Gráf (do konce října z důvodu stáže na AsÚ ČSAV Ondřejov jen na poloviční úvazek) a technik RNDr. Igor Mosler, kterého po rozvázání pracovního poměru dohodou nahradil Ing. Josef Böhm. 

Rok 1992 
V roce 1992 navštívilo planetárium a hvězdárnu 41 700 osob, z toho asi 6 000 dospělých a 35 700 dětí ve  školním  a  předškolním  věku.  Celkový  počet  všech  akcí  uspořádaných oddělením HaP v roce 1992 činil 909. Většinou se jednalo o audiovizuální pořady v planetáriu pro školy (398) a veřejnost (134) včetně přednášek). Na programy v planetáriu často navazovala filmová představení (263) nebo pozorování hvězdné oblohy dalekohledy (38). 
V rámci pořadů pro veřejnost bylo uskutečněno 5 astronomických přednášek, 5 o životním prostředí, 4 z příbuzných přírodních oborů. Pořadů s poslechem reprodukované hudby bylo 5, živých koncertů v planetáriu 7 a také bylo sestaveno 1 literárně hudební pásmo. Během roku byl sál planetária také využit ke cvičení jógy (celkem 5 akcí). 
V červenci byl uspořádán seminář “Život ve vesmíru”, kterého se zúčastnilo asi 200 osob. Seminář byl doplněn výstavou obrazů a kulturními společenskými večery. 
Během školního roku 1991/1992 na HaP probíhal 2. ročník kursu astronomie, kterého se pravidelně účastnilo asi 15 chlapců a dívek ve věku 14 až 20 let. Ve školním roce 1992/1993 na tento kurs volně navázal astronomický klub s podobnou účastí a věkovým složením. 
V souvislosti s kursem bylo v srpnu uspořádáno týdenní všeobecné astronomické praktikum, které bylo kladně hodnoceno v časopise Kozmos. 
V září bylo poprvé planetárium využito v rámci řádné výuky na VŠB. Cvičení předmětu “Nauka o Zemi” proběhlo v průběhu 1 týdne v 6 lekcích (480 studentů). 
Od začátku října do konce prosince byly pořádány přednášky a praktika z astronomie pro účastníky Univerzity 3. věku (celkem 13 přednášek). 
Během roku bylo pořízeno 112  zákresů Slunce (program FOTOSFEREX). 
Oddělení HaP se sponzory vydalo sborník “Život ve vesmíru”, který obsahuje referáty z výše uvedeného semináře (náklad 400 ks). 
S tiskem sborníku bylo vytištěno rovněž 400 ks stručného přehledu pořadů v planetáriu. 
Během roku se také podstatně rozrostla reklamní činnost: 
 Rozesílání měsíčních programů planetária do tisku (12), rádio Orion, stanice Regina, 
 televize Kabel plus a Divadlo hudby 
 Školské úřady obesílány 2 x ročně (10 okresů). 
 Výroba a vylepování plakátů se sponzorstvím firmy Aleš. 
 Pravidelná obměna 4 stálých vývěsních skříněk. 
 Dva stálé reklamní panely ve spojovacím plató ve Svinově. 
 Umístění prostorového reklamního poutače v obchodním domě Ostravica (3 měsíce). 
Nové technické vybavení: 
 Do sálu planetária zakoupen CD přehrávač, zesilovač a dva kvalitní magnetofony. 
 Do přednáškového sálu byl zakoupen videopřehrávač, 2 barevné televizory 
 a videoprojektor SELECO,  časová základna pro provoz hvězdárny, 4 diaprojektory. 
Výrazně byl rozšířen sortiment prodávané literatury a propagačních materiálů. 
Personální obsazení oddělení HaP se vyvíjelo takto: 
Ing. Starostka nastoupil po 2 měsících neplaceného volna a zbytek roku pracoval na plný úvazek. Mgr. Holuša pracoval na plný úvazek do konce září, pak nepl. Volno (na překlad knihy). Na 1/4 úvazku vypomáhal v odd. Ing. Vlček (leden, únor). Od 1. 10. 1992 došlo ke změně vedoucího oddělení, RNDr. Kucharčíka vystřídal RNDr. Gráf. 
K 1. 12. 1992 byli: PaedDr. Marková, Ing. Böhm a RNDr. Kucharčík převedeni pod Školský úřad Ostrava, jejich pracovní náplň zůstává nezměněna. 

Rok 1993 
V roce 1993 navštívilo planetárium a hvězdárnu 43 500 osob. Celkový počet všech akcí uspořádaných oddělením HaP v roce 1993 činil 1047. Většinou se jednalo o audiovizuální pořady v planetáriu pro školy (428), veřejnost (213 včetně přednášek) a odborníky (24). Na programy v planetáriu často navazovala filmová představení (291) nebo pozorování hvězdné oblohy dalekohledy (91). 
V rámci pořadů pro veřejnost byly uskutečněny 4 astronomické přednášky, 1 o životním prostředí a 4 z ostatních oborů. Pořadů s poslechem reprodukované hudby bylo 12 a jeden živý koncert v planetáriu. Během roku byl sál planetária také využit ke cvičení jógy (7x). 
V září byl uspořádán seminář “Ostravský astronomický víkend” s podtitulem “Srážky ve vesmíru”, kterého se zúčastnilo ve dvou dnech celkem 132 osob. Seminář byl doplněn výstavou grafiky s vernisáží a koncertem v planetáriu. Po celou dobu semináře byl vystaven tzv. “Kylešovický meteorit”. 
Na konci října byl poprvé zorganizován jednodenní seminář pro pedagogy základních škol a druhý (také jednodenní) pro vyučující na středních školách. Akce měla dobrou odezvu. 
V listopadu naše HaP uspořádala pro Sdružení hvězdáren a planetárií seminář sloužící k dalšímu vzdělávání pracovníků HaP “Astronomické soustředění 1993”. Čtyřdenní akce se zúčastnilo asi 30 odborných pracovníků HaP a celkem proběhlo 7 přednášek, výstavka dalekohledů, exkurze na Slezskou univerzitu v Opavě a soukromou hvězdárnu firmy AMF. 
Během školního roku 1992/1993 na HaP probíhal astronomický klub, kterého se pravidelně účastnilo asi 15 chlapců a dívek ve věku 14 až 20 let. Ve školním roce 1993/1994 složili někteří účastníci astronomického klubu demonstrátorské zkoušky a vytvořili tzv. demonstrátorský kurs,  který je spolutvůrcem demonstrací pro veřejnost (zajištění pravidelných služeb o středách a sobotách). Většina jeho členů též provádí odborná pozorování (využívají tzv. “východní” kopule). Od počátku školního roku  1993/1994 probíhá také astronomický kroužek, který je určen začátečníkům. 
V souvislosti s astronomickým klubem bylo v srpnu uspořádáno týdenní všeobecné astronomické praktikum. 
V září bylo podruhé planetárium využito v rámci řádné výuky na VŠB. Cvičení předmětu “Nauka o Zemi” proběhlo v průběhu 1 týdne v 6 lekcích (480 studentů). 
Od února do června byly pořádány přednášky a praktika z astronomie pro účastníky Univerzity 3. Věku (druhý semestr). Univerzita byla ukončena závěrečným slavnostním ceremoniálem, na kterém její úspěšní absolventi (17) převzali z rukou rektora diplomy. Na školní rok 1993/94 byly vyhlášeny obory “Základy astronomie” a “Praktická atronomie”, dostatečný počet přihlášených byl pouze na druhý z oborů. Tentokrát je studium koncipováno s větší mírou samostatnosti frekventantů, kteří kromě účasti na přednáškách (1x za 14 dnů) pracují na zadané úloze (s pomocí přiděleného konzultanta z řad lektorů). 
Během roku bylo pořízeno 185 zákresů Slunce (program FOTOSFEREX). 
V průběhu celého roku (s pravidelnou srpnovou přestávkou) byla na hvězdárně zajištěna pozorování pro veřejnost (ve středu a sobotu v rozsahu 2 hodin po setmění). 
Oddělení HaP vydalo brožurku “Srážky ve vesmíru”, která obsahuje referáty z výše uvedeného semináře  (účelový náklad cca 100 ks pro účastníky semináře). 
Pro účastníky “Astronomického soustředění 1993” bylo připraveno 40 ks textu dvou hlavních přednášek. 
S využitím sponzorství firmy Aleš byl zajištěn tisk dvou druhů barevných vstupenek do planetária (2 x 15 000 ks). 
Technický rozvoj: 
 Byl zakoupen počítač PC 486 s CD ROM mechanikou, tiskárnou a modemem, tato konfigurace umožnila využití elektronické pošty. 
 Příprava projektu samostatné projekční kabiny pokročila zakoupením 4 karuselů a   převodem promítačky Meoclub. 
 Do sálu planetária zakoupeny dva výkonné reflektory, jejich stálá instalace bude souviset se stavbou projekční kabiny. 
 Sponzorsky byl firmou FORM vyroben a dán ke zkušebnímu provozu prototyp nového křesla do planetária. 
 Zajištěno zasílání IAUC elektronickou poštou, novinky do 24 hodin. 
Personální obsazení oddělení HaP se vyvíjelo takto: 
Lektoři: PaedDr. Marková (ŠÚO), RNDr. Kucharčík (ŠÚO) a Ing. Starostka (VŠB) pracovali po celý rok na plný úvazek. Mgr. Martin Vilášek (ŠÚO) nastoupil k 1. 9. 1993 na plný úvazek. Mgr. Jiří Holuša (VŠB) měl celoroční neplacené volno. 
Technik: Ing. Böhm (ŠÚO) pracoval do konce října na plný úvazek, poté rozvázal pracovní poměr dohodou. Na uvolněné místo technika nastoupil po výběrovém řízení od listopadu Ing. Rončka. Externě vypomáhal Ing. Putala. 
Vedoucí oddělení: RNDr. Gráf (VŠB) pracoval po  celý rok na plný úvazek. 

Rok 1994 
V  roce  1994  navštívilo  HaP  45 400  osob. Celkový počet všech akcí uspořádaných oddělením HaP v roce 1994 činil 969. Většinou se jednalo o audiovizuální pořady v planetáriu pro školy (457), veřejnost (210 včetně přednášek) a odborníky (12). Na programy v planetáriu často navazovala filmová představení (231) nebo pozorování hvězdné oblohy dalekohledy (59). 
V rámci pořadů pro veřejnost bylo uskutečněno 14 astronomických přednášek, 9 pořadů s ekologickou tématikou a 11 pořadů “astrovideo”. Pořadů s poslechem reprodukované hudby  bylo 10 a dva živé koncerty v planetáriu. 
V květnu bylo uspořádáno pozorování zatmění Slunce pro veřejnost (pro nepřízeň počasí nahrazeno pásmem o zatmění v planetáriu). 
Akce “Týden pro Jupitera” (16. - 23. 7.) - týden věnovaný pozorování “události století” - srážce komety s Jupiterem. Kromě přímého pozorování měla veřejnost možnost denně shlédnout pořad “Srážka komety s Jupiterem” v planetáriu. 
V září byl uspořádán seminář “Ostravský astronomický víkend” s podtitulem “Životní dráhy hvězd”, kterého se zúčastnilo ve dvou dnech celkem 170 osob. Seminář byl doplněn výstavou obrazů a koncertem v planetáriu. 
Na konci října byl podruhé zorganizován jednodenní seminář pro pedagogy základních a středních škol. Účast byla nižší než v roce 1993. 
Během školního roku 1993/1994  na HaP probíhal astronomický kurz, kterého se pravidelně účastnilo asi 10 chlapců a dívek ve věku 14 až 20 let. Nový běh tohoto kurzu byl otevřen i ve školním roce 1994/95. Astronomický klub, který je spolutvůrcem demonstrací pro veřejnost (zajištění pravidelných služeb o středách a sobotách), byl v roce 1994 posílen o několik členů, kteří úspěšně složili demonstrátorské zkoušky. 
V srpnu uspořádáno týdenní všeobecné astronomické praktikum. Na jeho průběhu se podíleli i externisté. Počasí účastníkům příliš nepřálo, takže pozorovacích výsledků bylo ve srovnání s minulými lety málo. 
V září bylo potřetí planetárium využito v rámci řádné výuky na VŠB - TU. Cvičení předmětu “Nauka o Zemi” proběhlo v průběhu 1 týdne v 6 lekcích (asi 400 studentů). 
Od února do června byly pořádány přednášky a praktika z astronomie pro účastníky Univerzity třetího věku, druhý semestr oboru “Praktická astronomie”. Výuku zajišťovali 4 lektoři HaP, účastníci sepsali a obhájili  závěrečné práce, které jsou nyní uloženy v knihovně HaP. Univerzita byla ukončena závěrečným slavnostním ceremoniálem, na kterém její úspěšní absolventi (7) převzali z rukou děkana diplomy. Na školní rok 1994/95 byly vyhlášeny obory “Základy astronomie” a “Praktická astronomie”, dostatečný počet přihlášených byl pouze na druhý z oborů. I tentokrát je studium koncipováno s větší mírou samostatnosti frekventantů, kteří kromě účasti na přednáškách (1x za 14 dnů) pracují na zadané úloze (s pomocí přiděleného konzultanta z řad lektorů). Zakončením pak opět bude v roce 1995 obhájení předložené práce. 
Během roku bylo pořízeno 135 zákresů Slunce (program FOTOSFEREX). 
V průběhu celého roku (s pravidelnou srpnovou přestávkou) byla na hvězdárně zajištěna pozorování pro veřejnost (ve středu a sobotu v rozsahu 2 hodin po setmění). 
Oddělení HaP vydalo brožurku “Životní dráhy hvězd”, která obsahuje referáty z výše uvedeného semináře (účelový náklad cca 100 ks pro účastníky semináře). 
Bylo zahájeno vydávání informačního bulletinu “Planetárium” s dvouměsíční periodicitou. Od září je distribuován i ve variantě pro školy a jeho náklad je asi 1100 kusů. Tisk byl zajištěn s využitím sponzorství firmy Minolta. 
Technický rozvoj: 
 Zakoupení laserové tiskárny HP 4P. 
 Pořízení videoprojektoru Elmet do sálu planetária. 
 Vybudování odhlučněné projekční kabiny, zbývá vybavit elektronikou. 
Personální obsazení oddělení HaP se vyvíjelo takto: 
Lektoři: PaedDr. Ivana Marková (ŠÚO), RNDr. Petr Kucharčík (ŠÚO) a ing. Ivo Starostka (VŠB)  pracovali po celý rok na plný úvazek. Mgr. Martin Vilášek (ŠÚO) nastoupil k 1. 1. 1994    ZVS a od 6. 6. 1994 pracoval na plný úvazek do konce roku. Mgr. Jiří Holuša (VŠB) měl  neplacené volno do 30. 4., v květnu pracoval na plný úvazek a jeho pracovní poměr    skončil k 31. 5. 1994. Vlasta Neuwirtová po mateřské dovolené požádala o neplacené    volno do 31. 5. 1995. 
Technik: Na plný úvazek pracoval po celý rok ing. Václav Rončka. 
Vedoucí oddělení: RNDr. Tomáš Gráf (VŠB) pracoval po  celý rok na plný úvazek. 
Organizační změny: 
 ŠÚ Ostrava zrušil k 31. 12. 1994 organizaci SIT. Po řadě jednání byli pracovníci SIT převedeni pod organizaci Služba škole, jejich pracovní náplň zůstává nezměněna. Ing. Rončka a Mgr. Vilášek rozvázali k 31. 12. 1994 pracovní poměr. Na obsazení těchto míst bylo vypsáno výběrové řízení. 
Změnou organizační struktury HGF VŠB-Technické univerzity došlo v říjnu ke zrušení Báňské měřické základny. Oddělení HaP se stalo součástí Institutu geodézie a důlního měřictví. Vedoucím institutu je Doc. Ing. Josef Novák, CSc., vedoucí HaP zůstal nezměněn. 

"Napsali o sobě" použito se svolením ze stránek http://www.vsb.cz/planet/  - další roky tamtéž

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.